Veelgestelde vragen

Vragen over naar School

Vragen over inschrijven

 • Door ondertekening van het voorkeursformulier geeft u aan de verstrekte informatie (naam, geboortedatum, adres van uw kind) naar waarheid te hebben ingevuld. Op basis van deze informatie wordt uw kind geplaatst. een plaats toegewezen. Heeft u op basis van onjuist verstrekte persoonsgegevens een plaats gekregen? Dan is het bestuur van de school bevoegd om u deze plek op school te onthouden. 

Vragen over de plaatsing en/of de loting

 • U ontvangt binnen twee weken na de sluitingsdatum het bericht van plaatsing. Dit bericht ontvangt u van de school van plaatsing.

 • U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur van de school waar u het voorkeursformulier heeft ingeleverd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht.​

 • Alle stappen van verwerken en plaatsen van de aanmeldingen worden door het systeem vastgelegd in een digitaal logboek. De plaatsing en eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van schoolbesturen, medezeggenschapsraad, projectleiding en gemeente. De gebruikte applicatie is (vooraf en terugkerend) veelvuldig getest en heeft zich bewezen als solide en betrouwbaar over een lange reeks plaatsingen.

 • Een klacht kan ingediend worden bij de Klachtencommissie van het schoolbestuur waar het voorkeursformulier is ingeleverd. Dit schoolbestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanmelding. De klachtenregeling van elk schoolbestuur is hierop van toepassing. 

  a. Openbare scholen

  Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen ouders tegen het afwijzende besluit binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van de betreffende school. Onder voorwaarde dat al een bezwaarschrift is ingediend, en indien de ouders menen een spoedeisend belang te hebben, kan een verzoekschrift voor voorlopige voorzieningen (kort geding) ingediend worden bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Amsterdam.

  b. Bijzondere scholen

  Aangezien het bestuur van een bijzondere school geen bestuursorgaan is in de zin van Algemene Wet Bestuursrecht, zijn de regels voor bezwaar en beroep op grond van deze wet niet van toepassing op hun besluit tot niet-toelating van een kind. Een verzoek tot heroverweging kan gestuurd worden naar het bestuur van de desbetreffende school. Wanneer ouders zich niet met dit besluit kunnen  verenigen, dienen zij zich te wenden tot de civiele rechter van de rechtbank Amsterdam. Dan kan in geval van een spoedeisend belang, een voorzieningenprocedure (= kort geding) aanhangig gemaaktworden.

 • Dan loot het kind mee voor de tweede opgegeven voorkeursschool. Wordt het kind ook daar uitgeloot, dan loot het mee voor de derde voorkeursschool enz. Als uw kind op alle scholen van uw voorkeurslijst wordt uitgeloot, kunt u een keuze maken uit de scholen die na de plaatsing nog plek hebben. Indien er voldoende plaatsen op de opgegeven voorkeurschool beschikbaar zijn, zal er niet geloot worden en worden alle kinderen geplaatst.

Vragen over aanmelden

Vragen over een school kiezen

 • De voorrangsregels voor toelating zijn vastgesteld door alle Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (Breed Bestuurlijk Overleg, BBO).

 • U kunt uw kind voor elke school in Amsterdam aanmelden. Als er voldoende plaats is op de school, wordt uw kind zeker geplaatst op de school. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn op de school, gaan de kinderen met voorrang voor. In dat geval bestaat de kans dat uw kind niet op deze school geplaatst wordt.

 • U kunt uw kind voor elke school in Amsterdam aanmelden. In de selectie van scholen waarop uw kind voorrang heeft, zijn minimaal 2 openbare en 2 bijzondere scholen opgenomen. Vrijwel alle adressen hebben voorrang op minimaal 1 school met een concept. Tevens kunnen ouders kiezen uit alle niet-voorrangsscholen. Hiermee is voldoende keuzevrijheid gewaarborgd door de schoolbesturen.

 • De scholen met voorrang worden steeds per individueel adres berekend. Daarom kan het voorkomen dat er net verschillen zijn in bijna gelijke adressen.

 • ​Uw moet uw kind altijd aanmelden met het voorkeursformulier. Jongere broertjes en zusjes worden altijd geplaatst op een school als deze als eerste voorkeursschool is opgegeven.

 • Deze afstanden berekenen we jaarlijks eenmalig (tussen juli t/m september) aan de hand van het vastgestelde scholenbestand. Deze berekeningen blijven een heel schooljaar geldig. Tussentijdse wijzigingen leiden niet tot aanpassing van de berekeningen, tenzij een school gesloten wordt.  Getoonde afstanden zijn bindend, tenzij er abusievelijk aantoonbaar is afgeweken van de afgesproken rekenmethode. 

  Rekenmethode

  Voor het berekenen van loopafstanden maken we gebruik van het open-data-netwerk van Open Street Maps (OSM), aangevuld met uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afgeleide wandel- en fietspaden en ingevoegde oversteekplaatsen. Met behulp van dit netwerk worden de loopafstanden tussen woonadressen en scholen (de ingang van het schoolplein) berekend.

  Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam berekent op basis van Open Street Maps (OSM) de loopafstanden tussen woonadressen en scholen. Deze afstanden kunt u op deze website zien nadat u uw woonadres heeft ingevuld. 

 • Bijna alle basisscholen in Amsterdam doen mee aan het gezamenlijk toelatingsbeleid. Van de 210 basisscholen in Amsterdam doen 10 scholen hier niet aan mee. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de volgende scholen: 

  Centrum: ASVO
  Zuid: Amsterdamse Montessorischool (AMS), Willemsparkschool, Cornelis Vrij, Peeterschool, Hildebrand van Loonschool, 1e Openluchtschool, 2e Openluchtschool, Buitenveldertse Montessorischool (BMS), Cheider.

  Wilt u uw kind voor een van deze scholen aanmelden? Neemt u dan contact op met deze school.
  Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen op grond van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen doen wel mee aan het toelatingsbeleid, maar laten duidelijk weten dat zij eisen stellen. Het gaat hier om de bgs Veerkracht (gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch). 

 • Uw kind heeft voorrang op de 8 scholen die het dichtst bij zijn of haar officieel geregistreerde woonadres liggen. Vul postcode, huisnummer en geboortedatum van uw kind in. Dan kunt u zien om welke scholen het gaat. Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen op grond van vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen doen wel mee aan het toelatingsbeleid, maar laten duidelijk weten dat zij eisen stellen. Het gaat hier om de bgs Veerkracht (gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch). 

 • Plaatsen

  Na de inleverdatum worden de plaatsen toegewezen aan de aangemelde kinderen. Dit gebeurt in de volgorde die hieronder bij ‘Toewijzen plaatsen’ wordt uitgelegd.

  Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er genoeg plaats is op de school van uw eerste voorkeur, dan krijgt uw kind daar een plek toegewezen. Anders wordt er gekeken naar uw volgende voorkeur. In de afgelopen jaren kreeg ruim 90% van alle kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

  Toewijzen plaatsen

  Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

  Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:

  1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
  2. a  Het kind beschikt over een VVE ja-indicatie, volgt ten minste 8 maanden voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangschool.
   b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
  3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
  4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

  Daarna worden aanmeldingen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

  1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
  2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Spelinloop

Opvang

 • Uw kind mag altijd naar een voorschool. Op de voorschool is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar.

 • Ja, als u hele dagen opvang nodig hebt én u wilt dat uw kind gebruik maakt van een voorschoolprogramma, dan kunt u kiezen voor een kinderdagverblijf met voorschoolse educatie. Er zijn namelijk twee types voorschool in Amsterdam: 

  - halve dagopvang. U brengt uw kind een aantal dagdelen per week naar het kinderdagverblijf met een voorschoolprogramma; 

  - hele dagopvang. U brengt uw kind hele dagen naar het kinderdagverblijf en het voorschoolprogramma zit in de hele dag verwerkt.

  U kunt bij de verschillende voorscholen kijken welk aanbod zij hebben.

 • Een deel van de kosten van de voorschool betaalt u zelf. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag dan kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst. Kijk op de website belangstingdienst.nl/toeslagen

  Als u geen kinderopvangtoeslag krijgt, betaalt de gemeente een deel van de kosten ter hoogte van de kinderopvangtoeslag voor max 16 uur per week. Dit regelt de voorschool voor u. Wilt u weten hoeveel de voorschool u kost, doe dan hier de rekensom

 • De voorschool is een goede voorbereiding op de basisschool. Op de voorschool spelen en leren kinderen met elkaar. Ze oefenen met taal, ze zingen, tekenen en bewegen

 • Alle Amsterdamse peuters tussen de 2 en 4 jaar kunnen naar de voorschool. De meeste kinderen gaan 16 uur per week naar de voorschool.

 • De voorschool is een goede voorbereiding op de basisschool. Op de voorschool spelen en leren kinderen met elkaar. Ze oefenen met taal, ze zingen, tekenen en bewegen.

 • U kunt uw kind al inschrijven als uw kind 1 jaar is. Kinderen mogen vanaf 2 jaar naar de voorschool. U kunt uw kind aanmelden bij de voorschool van uw voorkeur.

Algemene vragen

 • Deze regels zijn gemaakt om een duidelijke, eerlijke en gelijke manier van aanmelden en plaatsen voor de basisschool te verzorgen voor alle kinderen. Tevens zijn de regels gemaakt zodat scholen een betere planning kunnen maken voor hun school/klassen. ​De Amsterdamse schoolbesturen hebben, in samenspraak met de gemeente, in 2013 hiertoe besloten.

 • Als u de geboortedatum van uw kind invult in het formulier op de procedurepagina, leest u wanneer u wat moet doen om uw kind aan te melden.

 • Uw kind mag altijd naar een voorschool. Dit kan zijn een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, maar ook een gewone voorschool (ev. voor het volgen van een VVE-programma). Op de Voorschool is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. 

  De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. 

 • Ja, ieder kind tussen de 5 en 17 jaar heeft recht op onderwijs, ongeacht waar het vandaan komt. Heeft u kinderen tussen de 5 en 17 jaar die een beetje of nog geen Nederlands spreken? U kunt uw kind(eren) inschrijven voor de nieuwkomersklas in het basisonderwijs of voor de internationale schakelklas in het voortgezet onderwijs. Kijk hier voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/onderwijs-nieuwkomers/

 • Een kind is leerplichtig vanaf het 5e jaar. Dan moet het kind naar school. De meeste kinderen gaan vanaf hun 4e jaar naar school. De leerplicht duurt tot en met 16 jaar. Meer informatie over leerplicht vindt u hier.

 • Het hebben van een zorgvraag is geen reden voor (extra) voorrang. U volgt de normale procedure van aanmelding en inschrijving zoals hier beschreven. Vanaf het moment van inschrijving van uw kind op school heeft de school 10 weken om de zorg zelf te organiseren of er voor te zorgen dat uw kind passend onderwijs op een andere school ontvangt. Hiermee volgt de school de wet Passend Onderwijs.

 • Ziekte of beperking van (een van) de ouders is geen reden voor voorrang. Het schoolbestuur van de school van uw voorkeur kan hiervan alleen in uitzonderlijke omstandigheden afwijken.

 • a. Ik verhuis in/naar Amsterdam en mijn kind is jonger dan 4 jaar. Het adres op het voorkeursformulier klopt niet meer/u heeft geen voorkeursformulier ontvangen. U kunt hier een nieuw blanco voorkeursformulier downloaden of ophalen bij een school. Vul deze volledig in en lever (samen met een adresbewijs) in op de school van eerste voorkeur.
  Een adresbewijs kan bijvoorbeeld zijn: een kopie van huur- of koopcontract, het contract van de Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf of een Toeslagdocument.

  b. Uw kind is 4 jaar of ouder en gaat al naar school. In dit geval hoeft u geen voorkeursformulier te gebruiken; u neemt contact op met een school die u voor uw kind wilt en vraagt om een kennismaking en of er plek is. Als zij geen plek hebben, dient u zelf een andere school te benaderen.​

Contact

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen en de antwoorden over de regels en afspraken om uw kind aan te melden en in te schrijven voor de basisschool. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de Helpdesk Stedelijk Toelatingsbeleid via toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl of bel tijdens kantooruren naar 020 716 3801.Voor overige vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met Schoolwijzer Amsterdam via email.