Ik ben het niet eens met de plaatsing.

Een klacht kan ingediend worden bij de Klachtencommissie van het schoolbestuur waar het voorkeursformulier is ingeleverd. Dit schoolbestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanmelding. De klachtenregeling van elk schoolbestuur is hierop van toepassing. 

a. Openbare scholen

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen ouders tegen het afwijzende besluit binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van de betreffende school. Onder voorwaarde dat al een bezwaarschrift is ingediend, en indien de ouders menen een spoedeisend belang te hebben, kan een verzoekschrift voor voorlopige voorzieningen (kort geding) ingediend worden bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Amsterdam.

b. Bijzondere scholen

Aangezien het bestuur van een bijzondere school geen bestuursorgaan is in de zin van Algemene Wet Bestuursrecht, zijn de regels voor bezwaar en beroep op grond van deze wet niet van toepassing op hun besluit tot niet-toelating van een kind. Een verzoek tot heroverweging kan gestuurd worden naar het bestuur van de desbetreffende school. Wanneer ouders zich niet met dit besluit kunnen  verenigen, dienen zij zich te wenden tot de civiele rechter van de rechtbank Amsterdam. Dan kan in geval van een spoedeisend belang, een voorzieningenprocedure (= kort geding) aanhangig gemaaktworden.